ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ | DISCONNECTION AND FRAGMENTATION

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Οι χρήσεις και οι δραστηριότητες που έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς στην έκταση είχαν σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή αποσύνδεσή της από τον αστικό ιστό αλλά και τον εσωτερικό κατακερματισμό της. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο σε θεσμικούς λόγους όσο και στη δημιουργία φυσικών εμποδίων.

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τους κύριους φορείς – χρήστες του χώρου το 1995, όσο λειτουργούσε το αεροδρόμιο, και το 2011, μετά τη μεταφορά του στα Σπάτα.

users2

Κατά τη λειτουργία του αεροδρομίου φράχτες και άλλες κατασκευές τοποθετήθηκαν στα όρια και στο εσωτερικό της έκτασης. Παράλληλα,  με την ισοπέδωση της φυσικής κλίσης  του εδάφους για την κατασκευή των τροχόδρομων σημαντικές υψομετρικές διαφορές δημιουργήθηκαν κατά μήκος του συνόλου σχεδόν της περιμέτρου. Η πρόσβαση έτσι στην έκταση ήταν, και παραμένει ακόμα, δυνατή από περιορισμένα μόνο σημεία εισόδου.

entrances Μετά την απομάκρυνση του αεροδρομίου η παραχώρηση τμημάτων του χώρου σε διαφορετικούς χρήστες οδήγησε στην προσθήκη νέων φραχτών. Οι φράχτες που υπάρχουν σήμερα αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

fences2

– –

The land uses and activities hosted in the site throughout its history resulted in its gradual disconnection from the urban fabric and its internal fragmentation. This was caused by institutional developments as well as the creation of physical barriers. The first diagram presents the main  organizations – users of the space in 1995 when the airport was still operating, and in 2011, after its relocation in Spata.

During the operation of the airport, fences and other structures were installed at the perimeter and inside the site. Additionally, the leveling of the natural slope of the site for the construction of the runways has created significant elevation differences along most of the perimeter. Access to the area is, and still remains, possible from limited only entrance points as shown in the second diagram.

After the relocation of the airport, successive concessions to different users led to the addition of new fences. The fences existing today are shown in the third diagram.

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: