ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | LISTED HANGARS

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Εντός της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου, λόγω της προηγούμενης λειτουργίας του χώρου ως εθνικός αερολιμένας αλλά και ως  αμερικάνικη στρατιωτική βάση, εντοπίζονται κτίρια ή κελύφη που λειτουργούσαν ως υπόστεγα για την επισκευή και συντήρησή των αεροσκαφών.  Τρία από αυτά, τοποθετημένα προς το βορειοανατολικό τμήμα του χώρου, στην περιοχή «Χασάνι», ανήκαν στην Πολεμική Αεροπορία και στέγαζαν ένα τμήμα του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών.

Το συγκρότημα των υπόστεγων αυτών,  μαζί με τμήματα των επεκτάσεων τους ,τον Αύγουστο του 2009, κηρύχθηκαν διατηρητέα με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, ως κατασκευές ιδιαίτερης  τεχνικής σημασίας που εμφανίζουν σημαντικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής ιστορίας της χώρας. Η κήρυξη αναφέρει πως η λειτουργίας τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της ελληνικής Αεροπορίας και γι’ αυτό, τα υπόστεγα θα φιλοξενήσουν στις εγκαταστάσεις τους ένα νέο Ιστορικό Αεροπορικό Μουσείο (ΦΕΚ 400B/13-08-2009).

Η θέση των 3 διατηρητέων υπόστεγων εντός της έκτασης του πρώην Αεροδρόμιου |
The location of the 3 listed hangars in the site of Hellinikon former airport

Τα 3 υπόστεγα, χρονολογούνται από το 1938 και μετέπειτα, και μαζί με τον υπαίθριο χώρο τους  βρίσκονται σε μία έκταση περίπου 2,2 στρεμμάτων. Πρόκειται για κατασκευές που αποτελούνται από το κυρίως υπόστεγο ορθογώνιας ενιαίας κάτοψης, με τοξωτή οροφή και περιμετρικά συνεργεία αναλόγως τις λειτουργικές απαιτήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς φέροντος οργανισμού παρουσιάζουν οι μεγάλου ανοίγματος στατικοί φορείς των δοκών στηρίξεων των οροφών.

Τα 3 πρώην υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπορίας | The 3 former Hangars of Air Force

Τα 3 πρώην υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπορίας | The 3 former Hangars of Air Force

Πιο αναλυτικά, τα υπόστεγα Α και Β χρονολογούνται περίπου το 1938 και έχουν γενικές διαστάσεις 41m x 100m με ύψος 17μ και γενικές διαστάσεις 45μ x 75μ ,ε μέγιστο ύψος 14μ, αντίστοιχα. Και τα δύο έχουν σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και οροφή μεταλλικού τοξωτού φορέα. Το υπόστεγο Γ είναι μεταγενέστερο, περίπου το 1950 με γενικές διαστάσεις 60μ x 60μ και μέγιστο ύψος 15μ. και είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής.

Η μελέτη που έχει γίνει από Υπηρεσία Έργων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ) περιλαμβάνει την τεκμηρίωση και την πρόταση για τη εγκατάσταση στα υπόστεγα αυτά το Ιστορικό Αεροπορικό Μουσείο.

As the former use of the site was addressed to national airport and U.S military base, within the area, there are some shells that were used as shelters for the repair and maintenance of aircrafts. Three of these, located in the northeastern area of the site, near “Hasani”, belonged to the Air Force and use to house a part of the State Aircraft Factory.

In August 2009, the complex of these 3 hangars, along with a part of their expansions, were declared as listed buildings by the Ministry of Culture, as a significant technical construction complex that exhibits important features of the industrial architectural history of the country. In the declaration it is pointed out that as their former operation is inextricably intertwined with the history of the Greek Air Force, the sheds should accommodate the facilities of a new Airline History Museum. (GG 400B/13-08-2009)

The 3 hangars, dating from 1938 and onwards, and their outdoor space are located in an area of ​​approximately 2.2 acres. They consist of a rectangular floor plan with a vaulted ceiling and supportive spaces around them. Their roof is a significant structure composed by steel beams of large aperture. Specifically, the hangars A and B are constructed around 1938 and have overall dimensions of 41m x 100m with 17m height and 45m x 75m, with a maximum height of 14m, respectively. They both have a structure of reinforced concrete and steel arched roof carrier. Hangar C is constructed later, around 1950, with overall dimensions of 60m x 60m and a maximum height of 15m and it is an entirely steel structure.

The study that has been made by Works Service of the Air Force (HAF / YPEPA) includes documentation and a proposal for the installation of the Airline History Museum in these 3 Hangars.

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: