ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | URBAN DEVELOPMENT MODEL

600px-Flag_of_Greece_smallUS_Flag_small

Hellinikon S.A. Urban Development Model

Πολεοδομικό Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελληνικό Α.Ε. | Hellinikon S.A. Urban Development Model

Το πολεοδομικό μοντέλο έχει αναπτυχθεί σαν εργαλείο κατανόησης της έκτασης αλλά και ρεαλιστικής απεικόνισης των εξαιρετικών δυνατοτήτων και οφελών, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, που μπορούν να προκύψουν από την αξιοποίησή της.

Οι κύριοι στόχοι του σχεδίου μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία:

 • Δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πόλου, ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο.
 • Εφαρμογή των αρχών της αειφορίας για κοινωνική ευημερία, μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη , προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Ενσωμάτωση της έκτασης στον αστικό ιστό και τη καθημερινή ζωή της πόλης.
 • Κάλυψη αναγκών των γύρων περιοχών αλλά και του ευρύτερου Λεκανοπεδίου για χώρους πρασίνου και αναψυχής, χώρων περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτισμού και άλλων κοινωνικών υποδομών.
 • Επιλογή χρήσεων γης που θα προσελκύσουν επενδύσεις αξιοποιώντας το άριστο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Το σχέδιο έχει αξιοποιήσει τα ευρήματα και συμπεράσματα παλιότερων μελετών για την αξιοποίηση της έκτασης και βασίζεται σε συγκεκριμένα τεχνικά, ιστορικά αλλά και οικονομικά δεδομένα .

AI_A3_vertical_for presentation_no titles_no stripe_EN

AI_A3_vertical_for presentation_no titles_no stripe_EN

– –

The urban model has been developed as a method to understand the qualities of the site but also to realistically illustrate the exceptional potential and benefits from its future development.

The main objectives of the project can be summarized in the following points:

 • Creation of a Metropolitan Pole, competitive at international level.
 • Application of the key concepts of sustainability for social prosperity, long term financial development, protection and restoration of the natural environment.
 • Integration of the site to the urban fabric and the daily life the city
 • Meeting the needs of adjacent municipalities and of the extended metropolitan area of Athens for green spaces in addition to recreation, healthcare, education, cultural spaces and other social infrastructure.
 • Selection of land uses in order to attract investments creating employment for the excellent human capital of the country.

The plan has taken into consideration the findings and conclusions of previous studies for the development of the site and is based on specific technical, historical and financial data.

2 comments

 1. […] και καλυμμένες με σκληρά δάπεδα επιφάνειες.  Στο Πολεοδομικό Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελληνικό ΑΕ, το Μητροπολιτικό πάρκο  αποτελεί […]

 2. […] πολεοδομικό μοντέλο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ έχει χαρακτήρα ανάπτυξης μικτών χρήσεων. Στο μοντέλο […]

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: