ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ | OPEN GREEN SPACES

600px-Flag_of_Greece_smallUS_Flag_small

Ανοιχτοί Πράσινοι Χώροι | Open Green Spaces

Ανοιχτοί Πράσινοι Χώροι | Open Green Spaces

Στο πολεοδομικό μοντέλο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ, οι ανοιχτοί πράσινοι χώροι αποτελούν μία από της βασικές αρχές σχεδιασμού που περιγράφονται στα κριτήρια αειφορίας, τα οποία πλαισιώνουν τη στρατηγική ανάπτυξης.  Η πρόβλεψη και η δημιουργία ενός δικτύου από ανοιχτούς ελευθέρους και πράσινους χώρους, υποστηρίζει την βιοποικιλότητα και προσφέρει στην ανάπτυξη το εργαλείο διαχείρισης του μικροκλίματος, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για άνετη καθημερινή κίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών με τα πόδια. Εκτός από το Μητροπολιτικό Πάρκο των 2.000 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει 1.500 στρέμματα ανοιχτών και φυτεμένων επιφανειών, αναπτύσσεται μια διαδρομή δημόσιας πρόσβασης κατά μήκος της ακτογραμμής  που συνδυάζεται με τους υφιστάμενους χώρους βλάστησης του παράκτιου μετώπου του Αγίου Κοσμά  και ταυτόχρονα προβλέπεται η ανασύσταση των δύο ρεμάτων που διέρχονται από την περιοχή.

Με την κόκκινη γραμμή σημειώνεται η παράκτια περιπατητική διαδρομή | The red line points out the proposed corniche alond the seafront of Agios Kosmas

Με την κόκκινη γραμμή σημειώνεται η παράκτια περιπατητική διαδρομή | The red line points out the proposed corniche alond the seafront of Agios Kosmas

Πέρα όμως από αυτές τις βασικές στρατηγικές για την ανάπτυξη  ανοιχτών χώρων, συνολικά στο πολεοδομικό μοντέλο, προβλέπονται σε όλες τις χρήσεις ιδιωτικής διαχείρισης, τουλάχιστον 50% ακάλυπτοι χώροι στο οικόπεδο ή στη παραχώρηση χρήσης και τουλάχιστον 25% φυτεμένοι χώροι. Επιπλέον στο κύριο όγκο των κατοικιών, που συγκροτούνται σε πρότυπα οικοδομικά τετράγωνα, ο εσωτερικός ακάλυπτος χώρος αποτελεί έναν ζωντανό κήπο δραστηριοτήτων και καλλιεργειών για τους κατοίκους. Σε όλες τις γειτονιές ενσωματώνονται υπαίθριοι χώροι αναψυχής και αθλητισμού, μικρά τοπικά πάρκα και κοιτίδες πρασίνου, που σε συνδυασμό με τον κάναβο των πεζοδρόμων και των ποδηλατοδρόμων προσφέρουν ένα περιβάλλον υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας.

Ποσοστά διαχείρισης γης στο πολεοδομικό μοντέλο | Land coverage in Urban Model

Ποσοστά διαχείρισης γης στο πολεοδομικό μοντέλο | Land coverage in Urban Model

– –

One of the fundamental design tools in Hellinikon SA Urban Development model, is the establishing of open green spaces outlined in the sustainability criteria which frame the strategies of the development. Anticipating and creating a network of open and green spaces supports biodiversity and provides a tool for the management of the microclimate while creating the conditions for a comfortable daily on foot movement of residents and visitors. Apart from the Metropolitan Park of 2,000,000 m2 (which includes 1,500,000 m2 of open and planted surfaces) in Hellinikon SA Urban model, a public corniche along the shoreline combined with the existing green areas of the coastal front of St. Kosmas is being developed while, at the same time, the reconstitution of the two streams crossing the region, is proposed. Apart from the strategies concerning the public open spaces, the majority of private uses (residential, amenities and commercial) have their own open spaces in a percentage of at least 50% of the plot or the concession and the half of this percentage is provided for planted areas. Moreover, the majority of the residential multi-housing units of the “eco-housing” blocks include an internal courtyard of open space that serves as a vital garden of everyday activities and on-site cultivation. Residential neighborhoods integrate outdoor recreation and sports facilities, small local parks and green areas that, combined with the grid of pedestrian pathways and bicycle lanes, provide a sustainable environment of high quality.

2 comments

  1. […] επιφάνειες στο πολεοδομικό μοντέλο καταλαμβάνουν πάνω από το 60% της έκτασης. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κι άλλο αν λάβει κανείς […]

  2. […] σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν οι ανοιχτοί και πράσινοι χώροι μαζί με τις αθλητικές χρήσεις, καθώς επίσης και η […]

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: