ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ | FOUR PILLARS

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Η ανάπτυξη του Ελληνικού δεν θα πρέπει να έχει μόνο κτηματομεσιτικό χαρακτήρα. Έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στις ανάγκες των γειτονικών περιοχών, του Λεκανοπεδίου και της χώρας αλλά και στην αλλαγή της εθνικής οικονομίας.

Μπορεί να γίνει το κομβικό σημείο μιας νέας οικονομίας βασισμένη στη γνώση, μέσω έρευνας και εκπαίδευσης στους τομείς  της οικολογίας, του περιβάλλοντος και της υγείας, αλλά στην παράδοση που υπάρχει σε τομείς όπως η φιλοξενία και η ναυτιλία.

Σε αυτό το πλαίσιο το πολεοδομικό μοντέλο αρθρώνεται σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες χρήσεων γης και δραστηριοτήτων.

pillars_gr

Ο πρώτος πυλώνας, που αποτελεί και τον πυρήνα της πρότασης, είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας σε ανταγωνιστικούς τομείς με μεγάλη προστιθέμενη αξία όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η έρευνα, η φιλοξενία κλπ. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν άμεσα νέες θέσεις εργασίας που θα αξιοποιήσουν το εκπληκτικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει αυτή τη στιγμή η χώρα και θα σταματήσουν τη διαρροή υψηλά καταρτισμένου δυναμικού στο εξωτερικό. Οι χρήσεις αυτές θα δώσουν στην αξιοποίηση της έκτασης την απαραίτητη δυναμική ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο.

pillar1_gr

Πρώτος πυλώνας ανάπτυξης | Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε κανονικό μέγεθος

Ο δεύτερος πυλώνας αποτελείται από πρότυπες, υψηλής ποιότητας υποδομές στους τομείς της ενέργειας, των απορριμμάτων, του πρασίνου κλπ που θα ενισχύσουν και θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη. Έχουν ως κύριους στόχους την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της επιβάρυνσης στις υφιστάμενες αστικές υποδομές της Αθήνας, την προώθηση υψηλού επιπέδου ζωής αλλά και την εξασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του νέου μητροπολιτικού πόλου.

pillar2_gr

Δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης | Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε κανονικό μέγεθος

Ο τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει υπηρεσίες που μπορούν να πλαισιώσουν το σχεδιασμό όπως υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας αλλά και τοπικά κέντρα με υπηρεσίες, εμπόριο κλπ.

pillar3_gr

Τρίτος πυλώνας ανάπτυξης | Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε κανονικό μέγεθος

Ως τελευταίος πυλώνας έρχεται η σταδιακή διάθεση χώρων κατοικίας, γραφείων και εμπορίου, οι οποίοι μπορούν να απορροφηθούν από την αγορά που θα δημιουργηθεί μέσω των προηγούμενων πυλώνων.

pillar4_gr

Τέταρτος πυλώνας ανάπτυξης | Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε κανονικό μέγεθος

– –

The development of the site of Hellinikon should not be a real estate project, at least not at the beginning. It has the potential to contribute to the needs of the neighboring communities, of the wider metropolitan area of Athens and of the country, but also to contribute to the transformation of the national economy.

It could become the hub for a new economy based on knowledge, with emphasis on research and education in the sectors of ecology, health and the environment but also on traditionally strong sectors such as hospitality and shipping.

In this framework the urban development model is structured on four basic pillars of land uses and activities.

pillars_eng

The first pillar, which constitutes the core of the proposal, is the creation of jobs in competitive sectors with high added value such as health, education, research, hospitality etc. It is important to offer, without delay, employment to the well educated human capital of Greece and stop the loss of highly qualified professionals abroad. These land uses can also give the development the necessary dynamic to become an international reference point.

pillar1_eng

First pilar of development | Click on image to see full size

The second pillar consists of state of the art infrastructure in the sectors of energy, waste, landscaping etc which will reinforce and support the development. The main objectives are the protection of the environment, the reduction of the impact on existing urban infrastructure of Athens, the promotion of a high living standard and the reinforcement of the international competitiveness of this new metropolitan pole.

pillar2_eng

Second pilar of development | Click on image to see full size

The third pillar includes services that can frame the design like a business incubator and innovation zone as well as local community centers with amenities, retail etc.

pillar3_eng

Third pilar of development | Click on image to see full size

The fourth and final pillar includes the gradual construction of residences, retail and office spaces which will be absorbed by the market created through the previous pillars.

pillar4_eng

Fourth pilar of development | Click on image to see full size

One comment

  1. […] πολεοδομικό μοντέλο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ έχει χαρακτήρα ανάπτυξης μικτών χρήσεων. Στο μοντέλο ανάπτυξης  οι προτεινόμενες χρήσεις […]

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: