ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ | PROPOSED LAND USE AND GROSS FLOOR AREA

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Το πολεοδομικό μοντέλο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ έχει χαρακτήρα ανάπτυξης μικτών χρήσεων. Στο μοντέλο ανάπτυξης  οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν κατοικία, εμπόριο, υπηρεσίας, όπως εκπαίδευση, έρευνα, περίθαλψη και γραφεία επιχειρήσεων, εμπόριο τοπικής και διατοπικής εμβέλειας, τουρισμός, αναψυχή αλλά και τεχνικές και περιβαλλοντικές υποδομές (διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Χρήσεις Γης | Diagram 1. Land use plan

Διάγραμμα 1. Χρήσεις Γης | Figure 1. Land use plan

Ένα σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν οι ανοιχτοί και πράσινοι χώροι μαζί με τις αθλητικές χρήσεις, καθώς επίσης και η φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση (πεζόδρομοι , ποδηλατοδρόμοι και μέσα σταθερής τροχιάς). Στη κατηγορία της κατοικίας περιλαμβάνονται διάφοροι τύποι, όπως πολυκατοικίες, μονοκατοικίες / διπλοκατοικίες, κατοικία σε κτίρια μικτών χρήσεων καθώς επίσης και τουριστική κατοικία. Οι υπηρεσίες κατανέμονται με βάση την προσπελασιμότητα και την συνδεσιμότητα της περιοχής στοχεύοντας σε ένα μοντέλο συνέργειας με πόλους συνεχούς δραστηριότητας καθ’όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου. Στο διάγραμμα 2, φαίνεται πως περίπου το 20% της γης διατίθεται για κατοικία, ενώ περισσότερο από το 50% της έκτασης αφορούν ανοιχτούς δημόσιους και πράσινους χώρους. Οι τουριστικές χρήσεις καταλαμβάνουν περίπου το 5% της περιοχής ενώ οι εμπορικές χρήσεις καταλαμβάνουν μόλις το 2%. Έμφαση δίνεται σε χρήσης γης σχετικά με έρευνα και καινοτομία, υπηρεσίες υγείας και επιχειρηματικούς χώρους, με ένα συνολικό ποσοστό χρήσης γης περίπου 10%.

Αντίστοιχα με τις χρήσεις γης, κατανέμεται και η συνολική δόμηση της ανάπτυξης, που αγγίζει περίπου τα 3.100.000τμ. Περίπου το μισό της συνολικής δόμησης, αναφέρεται σε διάφορους τύπους κατοικίας, γεγονός που στοχεύει στην βιώσιμη  και ζωντανή ανάπτυξη καθότι η κατοικία είναι ένας χώρος που λειτουργεί αδιάκοπα. Σχετικά με τις υπόλοιπες προτεινόμενες χρήσεις, οι τουριστικές υπηρεσίες αγγίζουν το 10% της συνολικής δόμησης, οι εμπορικές χρήσεις αγγίζουν το 7 %, ενώ σημαντικό ποσοστό της τάξης του 15-20% αφιερώνεται σε γραφειακούς χώρους επιχειρήσεων, έρευνας και καινοτομίας, υγείας, πολιτισμού και εκπαίδευσης (διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2. Ποσοστά Χρήσεων Γης και Δόμησης | Diagram 2. Land use plan & Gross floor plan

Διάγραμμα 2. Ποσοστά Χρήσεων Γης και Δόμησης | Figure 2. Land use plan & Gross floor plan

The Hellinikon SA urban development model is a mixed use one, based on the principles of creating a sustainable development. In the model, the proposed land uses include residential areas, services, such as education, research uses , health care,  offices, retail areas, tourism, recreation and cultural spaces and urban and sustainability infrastructure (Figure 1). The open green spaces along with sports uses and the eco-friendly circulation network (pedestrians and bicycle lanes) occupy a significant proportion of the land area. Residential uses include different types of residence such as multi-housing development –Eco-Housing-, condominiums, single family houses, and apartments and lofts in mixed-use buildings as well as touristic residence and villas. These services are allocated based on the accessibility and connectivity of the site promoting synergies with livable activities throughout the day. In Figure 2, it appears that about 20% of the land is available for housing, while more than 50% of the area is addressed to ​​open and green public spaces. Tourist uses occupy about 5% of the area while retail uses occupy only 2%. Emphasis is given to land use for research and innovation, health and business, with an overall rate of 10% of the site.

The total gross floor area of this mixed use development affects approximately 3.100.000sqm. Approximately half of these spaces refer to various types of housing, a decision that supports the character of a sustainable and vibrant 24h/7 activities development. Concerning other proposed uses, tourist services reach 10% of total construction; retails touch 7%, while a significant percentage of 15-20% is devoted to office & business spaces, research and innovation hubs, health, culture and education spaces. (Figure 2).

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: