ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ | MICROCLIMATE

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Οι προτεινόμενες χωμάτινες και φυτεμένες επιφάνειες στο πολεοδομικό μοντέλο καταλαμβάνουν πάνω από το 60% της έκτασης. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κι άλλο αν λάβει κανείς υπόψη τα κτίρια με φυτεμένα δώματα.

microclimate

Τα πλεονεκτήματα των εκτεταμένων φυτεμένων και υδατοπερατών επιφανειών είναι πολλαπλά. Το τοπικό μικροκλίμα βελτιώνεται, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες με την καταπολέμηση του φαινομένου της θερμικής νησίδας. Ο αέρας ψύχεται μέσω της εξατμισοδιαπνοής των φυτών και λιγότερη θερμότητα εγκλωβίζεται μέσα στον αστικό ιστό αποθηκευμένη σε σκληρά δάπεδα και κτισμένες επιφάνειες.

Οι υδατοπερατές επιφάνειες επιτρέπουν και τη συγκράτηση μεγάλων ποσοτήτων βρόχινου νερού. Βελτιώνεται έτσι η ανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα ενώ μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος πλημμυρών σε περίπτωση καταιγίδας καθώς το νερό απορροφάται από το χώμα και τα φυτά. Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ενισχύεται σημαντικά και με την ανασύσταση – αποκατάσταση των δύο ρεμάτων που βρίσκονται εντός της έκτασης και την πρόβλεψη ζωνών προστασίας γύρω τους.

– –

In the urban development model, the proposed planted areas correspond to over 60% of the site’s surface. This percentage can be increased taking into consideration the green roofs constructed on buildings.

The benefits of extended planted areas are multiple. The local microclimate is improved and the urban heat island effect is mitigated. Air is cooled through evapotranspiration and less heat is stored within the urban fabric as paved surfaces are avoided.

The softscapes of the site also allow the absorbance of large quantities of rain water. This improves the recharge of the aquifer and reduces significantly the amount of water that should be managed during storms. Flooding risks are further reduced with the restoration of streams crossing the site and the construction of extensive buffer zones around them.

2 comments

  1. […] προσφέρει στην ανάπτυξη το εργαλείο διαχείρισης του μικροκλίματος, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για άνετη […]

  2. […] των γειτονικών κτιριακών συνόλων βελτιώνοντας το μικροκλίμα. Συγχρόνως, η τοποθέτηση πρότυπων αστικών υποδομών […]

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: