ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ | VEGETATION & BIODIVERSITY

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Τα φυσικά χαρακτηριστικά της έκτασης όπως το κλίμα, τα υφιστάμενα ρέματα και η εγγύτητα με τη θάλασσα και τον Υμηττό λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ανοιχτών και φυτεμένων χώρων.

Οι πράσινοι χώροι του πολεοδομικού μοντέλου μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: στις γραμμικές πράσινες ζώνες εκατέρωθεν των ρεμάτων, στους πράσινους χώρους κατά μήκος της παραλιακής ζώνης και τέλος στους χώρους εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου αλλά και των μικρότερων πάρκων που βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλη την έκταση. Τα φυτά αλλά και ο σχεδιασμός τοπίου για κάθε μία από αυτές τις περιοχές πρέπει να βασίζεται στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και στο πώς κινούνται οι επισκέπτες σε κάθε χώρο.

Για τις φυτεύσεις θα πρέπει να επιλεχθεί κυρίως Μεσογειακή βλάστηση προσαρμοσμένη στο κλίμα της περιοχής. Οι τοπικές ποικιλίες φυτών θα συνεισφέρουν σε μία βιώσιμη ανάπτυξη που θα προσελκύσει και θα υποστηρίξει την τοπική πανίδα. Το κόστος συντήρησης των πράσινων χώρων θα μειωθεί σημαντικά ενώ οι χαμηλές ανάγκες σε νερό θα βοηθήσουν στην διατήρηση των υδάτινων πόρων.

biodiversity_vegetation2

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε κανονικό μέγεθος | Click on image to see full size

Συγχρόνως ο σχεδιασμός του τοπίου και η επιλογή των υλικών θα πρέπει να συγκροτούν μια ενιαία μεσογειακή ταυτότητα για όλη την ανάπτυξη. Ένα οπτικά ενδιαφέρον, λειτουργικό και ζωντανό περιβάλλον μπορεί να δημιουργηθεί με την διαφοροποίηση και εναλλαγή τοπογραφιών ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές.

Ο συνδυασμός πάρκων και ρεμάτων αυξάνει την έκταση και συνδεσιμότητα των φυτεμένων περιοχών ενώ η φυσική σύνδεση μεταξύ βουνού και θάλασσας ενισχύεται μέσα από την αποκατάσταση των ρεμάτων. Οι εκτενείς και συνδεδεμένοι αυτοί χώροι πρασίνου της πρότασης μπορούν σταδιακά να εξελιχθούν σε καταφύγια για τα συστήματα τοπικής χλωρίδας και πανίδας υποστηρίζοντας έτσι τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

biodiversity_vegetation

– –

Physical characteristics of the site such as the climate, the existing streams and the proximity to the sea and the Mount Hymettus were taken into consideration in the design of green open spaces.

Three large typologies of green spaces can be found on the site: the linear green zones surrounding the restored streams, the green areas along the coastal zone, and the spaces of the metropolitan park or the other smaller parks found throughout the proposed development.

The plants and landscaping selected for each of these areas must be based on the prevailing conditions and on how the spaces are used by visitors. The vegetation should be mostly comprised by climate adapted Mediterranean species. Native plants will contribute to a sustainable site that is also welcoming to local fauna. Maintenance costs will be significantly lower and minimization of irrigation needs will protect water resources.

Additionally, landscaping should create a distinctive Mediterranean identity for the overall development. A stimulating environment can be composed by differentiating and alternating topographies between the different areas.

The combination of parks and streams increases the area and connectivity of green areas while the wildlife corridors between sea and mountain are expanded through the streams. The extensive and interconnected green areas proposed can gradually evolve into shelters for local flora and fauna supporting in this way the biodiversity of the site.

One comment

  1. […] ελευθέρους και πράσινους χώρους, υποστηρίζει την βιοποικιλότητα και προσφέρει στην ανάπτυξη το εργαλείο διαχείρισης […]

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: