ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | DESIGN STRATEGIES

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Το Πολεοδομικό Μοντέλο έχει βασιστεί σε δύο κύριες στρατηγικές σχεδιασμού.

Η πρώτη στρατηγική αφορά την εξασφάλιση των απαραίτητων συνδέσεων και προσβάσεων. Η διευκόλυνση και διαχείριση των διαφορετικών τύπων κυκλοφορίας και κίνησης, από το νερό και τον αέρα μέχρι τους πεζούς και τα αυτοκίνητα, είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη λειτουργία της ανάπτυξης. Με βάση την ανάλυση της τοπογραφίας και των υφιστάμενων δικτύων της περιοχής, ο σχεδιασμός  στόχευσε στη σύνδεση της έκτασης με τις γύρω περιοχές και το ευρύτερο Λεκανοπέδιο, στη δημιουργία νέων δικτύων κυκλοφορίας εντός της έκτασης αλλά και στην αποκατάσταση της σύνδεσης Υμηττού – θάλασσας.

Αναβίωση δύο ρεμάτων και δημιουργία φυσικών διαδρόμων μεταξύ βουνού και θάλασσας.“Revival” of two streams and creation of natural corridors between mountain and sea.

Αναβίωση δύο ρεμάτων και δημιουργία φυσικών διαδρόμων μεταξύ βουνού και θάλασσας.
“Revival” of two streams and creation of natural corridors between mountain and sea.

Τα ρέματα και η φυσική κλίση του εδάφους υποδεικνύουν τον προσανατολισμό του δικτύου πεζοδρόμων.The streams and the inclination of the slope indicate the orientation of the main pedestrian grid for the site.

Τα ρέματα και η φυσική κλίση του εδάφους υποδεικνύουν τον προσανατολισμό του δικτύου πεζοδρόμων.
The streams and the inclination of the slope indicate the orientation of the main pedestrian grid.

Σχεδιασμός των κύριων αξόνων κυκλοφορίας της έκτασης και σύνδεση με βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.Planning of the main circulation axes of the site and connection to main axes of Athens.

Kύριoι άξονες κυκλοφορίας της έκτασης και σύνδεση με βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.
Planning of the main circulation axes of the site and connection to main axes of Athens.

Ενσωμάτωση του νέου αστικού ιστού και οδικού δικτύου με τον ιστό των γειτονικών περιοχών.Integration of the new circulation and urban network with the urban grid orientation of the neighboring municipalities.

Ενσωμάτωση του νέου αστικού ιστού και οδικού δικτύου με τον ιστό των γειτονικών περιοχών.
Integration of the new circulation and urban network with the urban grid orientation of the neighboring municipalities.

Η δεύτερη στρατηγική αφορά την επιλογή και την ενσωμάτωση μικτών χρήσεων γης μέσα σε εκτεταμένους ανοικτούς και πράσινους χώρους. Ο συνδυασμός δραστηριοτήτων στοχεύει, μέσα από τη δημιουργία συνεργειών, στην ανάπτυξη ενός μητροπολιτικού πόλου που θα τροφοδοτήσει τις γύρω περιοχές και το κέντρο της Αθήνας. Συγχρόνως, θα καλύψει σειρά αναγκών των γύρω περιοχών και θα συμβάλει σε ένα ασφαλές, ενδιαφέρον και ζωντανό όλο το 24ωρο περιβάλλον. Παράλληλα, οι ανοιχτοί και πράσινοι χώροι θα συντελέσουν σε μια πρότυπη ανάπτυξη με προτεραιότητα την υψηλή ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού με μορφή «αστερία».The metropolitan park of green, leisure and culture in a dynamic form/concept of a “starfish”.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού με μορφή «αστερία».
The metropolitan park of green, leisure and culture in a dynamic form/concept of a “starfish”.

Οι περιοχές κατοικίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να ευνοούνται από την γειτνίαση με το πάρκο και άλλους πράσινους χώρους.The residential clusters are planned adjacent to the park and other open space areas, so as to benefit from the green sites.

Οι περιοχές κατοικίας έχουν σχεδιαστεί σε γειτνίαση με το πάρκο και άλλους πράσινους χώρους.
The residential clusters are planned adjacent to the park and other open space areas.

Ανάπτυξη μικτών χρήσεων σε όλη την έκταση και την παράκτια ζώνη.Mixed use development dispersed to the site and coast.

Ανάπτυξη μικτών χρήσεων σε όλη την έκταση και την παράκτια ζώνη.
Mixed use development dispersed to the site and coast.

Χρήσεις και δραστηριότητες εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου.Uses within the Metropolitan park.

Χρήσεις και δραστηριότητες εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Land uses and activities within the Metropolitan park.

– –

The urban model is based on two core design strategies.

The first strategy addresses the concepts of accessibility and connection. The facilitation and management of the different types of traffic and circulation, from water and air to pedestrians and vehicles, is essential for the functionality of the development. Based on an analysis of the topography and existing networks, the design focused on the connection of the site with the surrounding areas and the wider Metropolitan area of Athens, the creation of new circulation networks within the area and the restoration of the connection between Hymettus Mountain and the sea.

The second strategy addresses the selection and integration of mixed land uses within extensive green and open spaces. The combination of different activities aims, through the creation of synergies, to the development of a metropolitan pole contributing to the regeneration of the surrounding areas and the city center. The proposed land uses will cover a range of needs of the surrounding areas and will contribute to a safe, stimulating and 24-hour lively environment. Finally, the open and green spaces will contribute to a model development promoting quality of life and environmental sustainability.

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: