ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΝΕΡΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ | WASTE, WATER & ENERGY

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Η ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, ενέργειας και νερού είναι απαραίτητη για την δημιουργία ενός βιώσιμου αστικού συνόλου. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλληλεξάρτηση μητροπολιτικού πάρκου και αστικής ανάπτυξης έχει κεντρικό ρόλο στο πολεοδομικό μοντέλο. Τα απορρίμματα και τα λύματα της πόλης αποτελούν τροφή για το πάρκο και όλους τους πράσινους χώρους. Αντίστροφα το πάρκο φιλοξενεί τις απαραίτητες αστικές υποδομές αλλά και μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση των γειτονικών κτιριακών συνόλων βελτιώνοντας το μικροκλίμα. Συγχρόνως, η τοποθέτηση πρότυπων αστικών υποδομών εντός του πάρκου ενισχύει την ταυτότητά του σαν χώρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

WASTE1_gr

Συγκεκριμένα, το πλάνο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των υλικών που προωθούνται για ταφή. Τα απορρίμματα και τα λύματα αντιμετωπίζονται σαν πόροι που μπορεί να αξιοποιηθούν προς όφελος της ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το φορτίο που θα πρέπει να παραλάβουν οι υφιστάμενες αστικές υποδομές της Αθήνας αλλά και η κατανάλωση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Βασική προϋπόθεση για την διαχείριση απορριμμάτων είναι η εφαρμογή διαλογής στην πηγή. Η αποκομιδή θα πρέπει να γίνεται σε τρία τουλάχιστον ρεύματα: οργανικά υπολείμματα, ανακυκλώσιμα και υπόλοιπα. Το οργανικό κλάσμα θα μετατρέπεται σε κομπόστ σε ειδικές εγκαταστάσεις τοποθετημένες εντός του πάρκου. Το υλικό που θα προκύπτει θα χρησιμοποιείται σαν λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό για το πάρκο και τους υπόλοιπους πράσινους χώρους της έκτασης.  Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα προωθούνται για αξιοποίηση, αφού γίνει διαλογή και συσκευασία τους σε ειδική μονάδα στην νότιο-ανατολική γωνία της έκτασης με εύκολη πρόσβαση στη Λεωφ. Βουλιαγμένης. Τα υπολείμματα, που θα μπορούσαν να είναι το 20% ή και λιγότερο του συνόλου των απορριμμάτων, θα αποθηκεύονται προσωρινά σε σταθμό μεταφόρτωσης, πριν μεταφερθούν στις κεντρικές εγκαταστάσεις διαχείρισης της Αττικής. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν και γύρω δήμους. Ο σταθμός μεταφόρτωσης θα μειώσει σημαντικά τις αποστάσεις που διανύουν τα απορριμματοφόρα, ελαττώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου, τις φθορές και το κόστος συντήρησης των οχημάτων, την επιβάρυνση της κυκλοφορίας και την εκπομπή καυσαερίων.

WASTE2_gr

Αντίστοιχα προτείνεται επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε εγκαταστάσεις εντός του μητροπολιτικού πάρκου. Το επεξεργασμένο νερό θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές  στο βορειανατολικό άκρο του πάρκου και μέσω χωριστού δικτύου θα διοχετεύεται σε όλη την έκταση για τις ανάγκες άρδευσης των πράσινων χώρων ή καθαρισμού των δρόμων.

WASTE3_gr

Η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων είναι άλλος ένας βασικός στόχος. Παράλληλα με την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας στους τομείς των κτιρίων και των μεταφορών, πρέπει να αξιοποιηθούν και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε κτίρια ή και με συμπαραγωγή σε μεγάλες μονάδες όπως ξενοδοχεία και νοσοκομεία. Άλλες ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων όπως ο δροσισμός, η θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης μπορούν να καλυφθούν με μείγμα ενεργειακών πηγών. Εφαρμογές ηλιοθερμίας, ηλιακής ψύξης, βιομάζας ή γεωθερμίας μπορούν να διερευνηθούν ανάλογα με τον τύπο και τις  περιόδους  ή τα ωράρια χρήσης του κάθε κτιρίου. Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων και «έξυπνα» δίκτυα σε όλη την έκταση μπορούν να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν  αποδοτικά την ενεργειακή κατανάλωση και παραγωγή.

– –

The rational management of waste, energy and water is fundamental for sustainable urban planning. In this framework the interdependence between park and urban development is central in the urban model. Waste from the city can be used as nutrition for the park while the park can host necessary urban infrastructure and lower the energy consumption of surrounding building clusters by improving the microclimate. Additionally, placing model urban infrastructure in the park reinforces its identity as a center for environmental education and awareness.

WASTE1_en

The waste management plan aims to minimize the volume of materials diverted to landfills. Waste is treated as a resource exploited in favor of the development. In this way the stress on existing urban infrastructure as well as the use of non-renewable resources is reduced.

For solid waste management, separation at source is basic. Waste will be collected in at least three phases. Organic, recyclable and other. Organic waste will converted to compost in special facilities inside the park. Recyclable materials will be sorted, packaged and forwarded to the industry from a unit located at the south east corner of the site, a location with easy access to Vouliagmenis Ave. The remaining waste, which should be less than 20%  or even 10% of the total, will be stored in a waste transfer station located close to the recycling unit before being disposed to Athens’ central waste facilities. A transfer station will significantly reduce the miles traveled by vehicles during waste transport, reducing fuel consumption, vehicle maintenance costs, traffic and carbon emissions.

WASTE2_en

Similarly, wastewater is treated in facilities created in the park. The reclaimed water is stored in a tank at the north – east area of the park and, through a separate grid, is used for on-site irrigation or street cleaning.

WASTE3_en

Reducing fossil fuel use is another basic objective. In addition to implementing energy saving technologies in the building and transportation sectors Renewable Energy Sources should also be exploited. Distributed energy production can be achieved through building mounted photovoltaics or cogeneration for large units such as hospitals and hotels. Other energy needs of buildings such as cooling, heating and domestic hot water can be covered through a varied mix of energy sources. Solar thermal, solar cooling, biomass or geothermal applications can be investigated depending on the use and occupancy patterns of each building. A combination of Building Energy Management Systems and smart grids across the site can monitor and regulate efficiently energy demand and production.

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: